Privacyverklaring

Dit privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 16 mei 2018. Wijzigingen vonden plaats vanwege de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Reynders Seppe (Youprint), gevestigd aan de Dennenstraat 12 bus 5, (hierna: “Youprint”, “ons” of “wij”), respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.you-print.be, (hierna: de “Website(s)”) en van haar klanten die via deze Website(s) een bestelling plaatsen. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van jou als bezoeker van onze Website(s) en als klant verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

1. Toepassing van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie of overeenkomst die via een Website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende jouw bezoek en/of gebruik van onze Website(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze Website(s) bevatten of waarvan een link op onze Website(s) staat.

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijs naar identificatiegegevens (zoals naam, ID-nummer, locatiegegevens, adres, IP-adres, abonnementen, …) die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. De persoonsgegeven die door Youprint worden verzameld, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden en rechtsgronden die hieronder worden vermeld: 1) Informatie die over u wordt verzameld, wordt gebruikt om u van de gewenste service te voorzien en om deze service aan u te optimaliseren. De verwerking gebeurt desgevallend op basis van het gerechtvaardigd belang. 2) U doet – als klant – beroep op de diensten van Youprint, waardoor uw persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. 3) Voor reclamedoeleinden, zodat Youprint u op de hoogte kan houden van onder meer acties, activiteiten, uitgaven, aanbiedingen, …. 
Uw gegevens worden desgevallend verwerkt in het kader van een gerechtvaardigd belang. 4) In het kader van klantenrelaties kunnen uw gegevens verwerkt worden door Youprint, op grond van een gerechtvaardigd belang.

Om de doelstellingen uit artikel 2.3 te verwezenlijken, verzamelt en verwerkt Youprint uw persoonsgegevens. De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die u aan Youprint heeft meegedeeld. Indien u de leeftijdsgrens van 16 jaar niet heeft bereikt, zullen uw persoonsgegevens slechts worden verwerkt nadat Youprint daartoe een schriftelijke toestemming of machtiging tot toestemming heeft ontvangen van uw ouder/wettelijke vertegenwoordiger. Indien u evenwel minderjarig bent, maar de leeftijdsgrens van 16 jaar heeft bereikt, zal u hiertoe schriftelijke toestemming moeten geven.

Indien de rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens toestemming betreft, dan zult u ten allen tijde het recht hebben om uw toestemming in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van gegevensverwerking uitgevoerd vóór het intrekken van uw toestemming. U dient zich er evenwel van bewust te zijn dat bij intrekking van de toestemming, u niet langer gebruik kan maken van de diensten van Youprint.

3. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het specifiek doel. Persoonsgegevens die door Youprint worden gebruikt voor de verlening van services aan u of uw services aan Youprint, worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om de services te verlenen/genieten. De gegevens zullen maximaal gedurende 1 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden. Persoonsgegevens die door Youprint worden gebruikt voor direct marketing, zoals bepaald in art. 2.2, c), worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang Youprint denkt dat u voordeel heeft van haar berichten. De gegevens zullen maximaal gedurende 1 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden.

Gebruiksgegevens worden opgeslagen en bewaard voor zolang dergelijke gegevens nuttig zijn voor de ondersteuning van de website. De gegevens zullen in ieder geval verwijderd worden 5 jaar na het laatste gebruik ervan. Indien u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik door Youprint van uw persoonlijke gegevens en een dergelijk bezwaar gegrond is, dan verwijdert Youprint uw persoonsgegevens uit haar databases. Het voorgaande zal Youprint er evenwel niet van weerhouden om informatie en inhoud te bewaren voor wettelijke doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, de uitoefening of verdediging van een juridische claim, bewijsdoelstellingen, back-up, administratie en de uitvoering van andere wettelijke rechten en verplichtingen die op Youprint rusten.

4. Openbaarmaking aan derden

De persoonsgegevens die Youprint verwerkt, worden niet bekendgemaakt aan personen buiten Youprint. Uw gegevens worden intern behandeld in overeenstemming met de relevante bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Uw rechten

In dit artikel worden uw voornaamste rechten opgesomd zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, stuurt u Youprint een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1.3 van deze privacy policy. Youprint zal uiterlijk binnen één maand reageren op uw verzoek. Mocht een verlening nodig zijn van de termijn voor het reageren op uw verzoek of mocht Youprint geen actie ondernemen op uw verzoek, dan stelt Youprint u hiervan in kennis. In dit laatste geval heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U heeft het recht om op ieder ogenblik een verzoek in te dienen tot inzage in uw persoonsgegevens. U heeft het recht om van Youprint een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die Youprint van u in haar bezit heeft, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie wordt gratis verschaft, maar Youprint behoudt zich het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen indien u meerdere kopieën aanvraagt. Recht op rectificatie. Indien uw persoonsgegevens die Youprint in bezit heeft, onnauwkeurig of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze informatie te rectificeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, deze aan te vullen. Recht om gegevens te laten wissen (recht om vergeten te worden)
Indien aan één van de volgende omstandigheden is voldaan, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, zonder onnodige vertraging:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; a)U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrondslag; b)De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; c)U hebt bezwaar gemaakt en er is geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde grond voor de verwerking; d)Het wissen van gegevens is noodzakelijk om wetgeving van de EU of België na te leven.

Er bestaat evenwel een aantal uitzonderingen op het recht om gegevens te laten wissen. Deze uitzonderingen omvatten die gevallen waarin verwerking noodzakelijk is: a)Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en op vrijheid van informatie; b)Voor het naleven van een wettelijke verplichting; c)Voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Recht op het beperken van gegevensverwerking

U heeft het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, als aan één van volgende voorwaarden is voldaan: a)U de nauwkeurigheid van gegevens betwist (en alleen zolang als het duurt om de nauwkeurigheid te verifiëren); b)De verwerking onrechtmatig is en u beperking verzoekt (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op het wissen van gegevens); c)Youprint de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar uw persoonsgegevens vereist voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Naast het recht om de persoonsgegevens op te slaan, heeft Youprint tevens het recht om uw persoonsgegevens op andere wijze te verwerken, maar slecht: Met uw toestemming; a)Voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; b)Voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; c)Om redenen van gewichtig algemeen belang.

Youprint informeert u alleszins vooraleer ze de beperking van de gegevensverwerking opheffen. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Indien uw toestemming de rechtsgrondslag betreft voor het verwerken van uw persoonsgegevens en dergelijk verwerking automatisch wordt uitgevoerd, heeft u het recht uw persoonsgegevens van Youprint te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare indeling. Dit recht geldt echter niet wanneer dit nadelige gevolgen zou hebben voor de rechten en vrijheden van anderen. U heeft tevens het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks naar een ander bedrijf te laten overdragen, als dit technisch mogelijk is, en/of uw persoonsgegevens op een eigen apparaat op te slaan voor verder persoonlijk gebruik. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht om ten allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen in zoverre dat toestemming de rechtsgrondslag voor verwerking is, en dat de verwerking noodzakelijk is voor: a)De uitvoering van een taak voor het algemeen belang voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Youprint is opgedragen; b)Legitieme belangen die door Youprint of een derde partij worden nagestreefd.

Als u een dergelijk bezwaar maakt, houdt Youprint op met de verwerking van persoonsgegevens, tenzij Youprint kan aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking is bedoeld voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel van direct marketing (inclusief voor het doel van direct marketing). Als u een dergelijk bezwaar maakt, stopt Youprint met de verwerking van uw gegevens voor dit doel. Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u van mening bent dat de manier waarop Youprint uw gegevens verwerkt een inbreuk uitmaakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u het wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan dit doen in de EU-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werklocatie of de locatie waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

6. Beveiliging

Youprint verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

7. Diverse bepalingen m.b.t. de dienstverlening

Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het publiceren van fouten en weglatingen in deze website en web catalogus. Technische wijzigingen zijn mogelijk, aangezien producten steeds worden verbeterd. De maten van de kledingstukken in de web catalogus zijn bij benadering en geven enkel een indicatie, afhankelijk van de leverancier kunnen deze maten variëren. Alle indicaties van de kledingstukken in de web catalogus naar gewicht toe zijn onderworpen aan standaard toleranties. Alle producten zijn onderworpen aan leverbaarheid.

Omwille van technische redenen kunnen kleurverschillen optreden tijdens de productie van textiel. Kleurweergave is net zo nauwkeurig als het computerscherm weergave toelaat. Youprint gelooft in het leiden van een gezonde en evenwichtige levensstijl door het minimaliseren van onze impact op het milieu. Daarom heeft Youprint een duidelijke gedragscode geïmplementeerd waaraan al onze leveranciers moeten voldoen. Voor meer informatie over onze verkoopsvoorwaarden wordt u doorverweren naar de website van Youprint (www.you-print.be) of op de achterzijde van onze bestelbons. Alle auteursrechten, ontwerprechten en de intellectuele eigendomsrechten die bestaan in onze ontwerpen, producten, beelden, teksten en vormgeving van deze website en web catalogus zijn en blijven het eigendom van Youprint. Elke inbreuk op deze rechten zal krachtig worden voortgezet!

8. Cookies

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan.

9. Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze Website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

You-print.be gebruikt cookies. Deze zijn nodig om You-print.be zo goed mogelijk te laten werken. Daarnaast zijn er statistische en marketing cookies die we gebruiken om de gebruikerservaring en onze marketinguitingen continue te verbeteren. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.